Политика за поверителност

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Политиката на КИНИ ПАРК ХОТЕЛ има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели, различни от първоначалните, КИНИ ПАРК ХОТЕЛ уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява обработването на личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ съхранява лични данни в следните срокове:

Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на КИНИ ПАРК ХОТЕЛ или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

Във всички случаи КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

Във връзка с предоставяните услуги КИНИ ПАРК ХОТЕЛ обработва информация относно следните Субекти на данни:

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 Обработвани Лични Данни в Качеството на Администратор:

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

КИНИ ПАРК ХОТЕЛ като Администратор извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, КИНИ ПАРК ХОТЕЛ предоставя лични данни на физически лица на следните получатели:

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, КИНИ ПАРК ХОТЕЛ прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.

 Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградите на КИНИ ПАРК ХОТЕЛ и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и др. под. Данните от дейностите по видеонаблюдение се съхраняват в период от седем дни.

Чрез информационни табла, поставени на видно място, Субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

На територията на Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал на: